Aktualności

studia kulturoznawcze

[1(5)/2014] Kulturowe studia miejskie

W ramach kulturowych studiów miejskich przyglądamy się życiu miejskiemu z różnych perspektyw, uwzględniając zarówno wymiar miejskiej codzienności, jak też teoretycznej nad nią refleksji. Miasto zostaje poddane badaniu m.in. z perspektyw doświadczenia zmysłowego, narracji miejskiej, interpretacji i działania. Każdy z tekstów oparty jest na analizie konkretnych przejawów i działań miejskich. Punktem wyjścia prezentowanych badań była analiza zjawisk zachodzących w wybranej dzielnicy Poznania, napotkanej tam codzienności, tekstów literackich odnoszących się do niej, problematyki pamięci i współczesnych działań artystycznych. W ten sposób określona przestrzeń – Jeżyce – może stanowić model dla szerzej ujmowanych badań kultur miejskich.

 

 

Spis Treści

  Dzielnica jako przedmiot badań kulturowych

 • Zuzanna Dziuban, Między „miastem jako doświadczeniem” a „miastem doświadczenia” – przestrzenności miejskiego doświadczenia kulturowego
 • Małgorzata Nieszczerzewska, Dzielnica we fragmentarycznej wyobraźni miejskiej
 • Marianna Michałowska, Kto mówi? Głosy w przestrzeni miasta
 • Rafał Koschany, Zamieszkiwanie jako interpretacja. Uwagi na temat hermeneutyki miasta
 • Weronika Maćków, Miasto zmysłów – o afektywnym doświadczaniu przestrzeni
 • Jadwiga Zimpel, Rewitalizacja dzielnicy jako zestaw strategii kulturowych
 • Agata Skórzyńska, Performatywność miasta
 • Badania studenckie

 • Lidia Pasik, Rytmoanaliza ulicy Św. Marcin
 • Urszula Wiatrowska, Urban exploration jako pierwszy etap oswajania opuszczonych przestrzeni na terenie Poznania – badania
 • Projekty i polemiki

 • Natalia Kovalchuk, Graniczna cywilizacja jako podstawa rozwoju demokracji na Ukrainie
 • Agata Skórzyńska, Polityka wrażliwości (w)daje się we znaki
powrót

Archiwum

Image

Seria wydawnicza

Zapraszamy do lektury „Studiów Kulturoznawczych” w nowej edycji. Ukazująca się od 1995 r. seria wydawnicza Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu zawierała teksty teoretyczne, analizy i rozmowy znanych badaczy, którzy podejmowali problemy wyznaczające kierunki myślenia w badaniach kulturoznawczych, a jednocześnie prezentowała polskiemu czytelnikowi problemy obecne w refleksji światowej. Do dzisiaj tomy te są poszukiwane zarówno przez studentów, jak i dojrzałych badaczy. Przekształcając „Studia Kulturoznawcze” w regularnie ukazujące się czasopismo, chcemy kontynuować znakomitą tradycję serii.

ISSN: 2084-2988

Rada naukowa czasopisma

 • prof. dr hab. Jacek Sójka
 • prof. dr hab. Wojciech Chyła
 • prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
 • prof. dr hab. Jan Grad
 • prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
 • prof. dr hab. Ewa Rewers
 • dr Marianna Michałowska
 • dr Magdalena Kamińska (redaktorka naczelna)
 • dr Tomasz Żaglewski (sekretarz redakcji)
powrót

dla Autorów

Zapraszamy do zapoznania się z listą praktycznych informacji dla autorów tekstów publikowanych w Studiach Kulturoznawczych. Przestrzeganie ich zapewni nam miłą i efektywną współpracę.

 • W Studiach Kulturoznawczych publikowane są zarówno artykuły jak i recenzje
 • Przyjmujemy wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane, o objętości około 1 arkusza wydawniczego
 • Tekst powinien być złożony w 1 egz. na papierze formatu A4 i w formie elektronicznej (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linii odstępu, ciągła paginacja)
 • Teksty należy przesyłać mailowo, w formacie .doc lub .rtf w wersji dla Windows XP na adres studiakulturoznawcze@gmail.com
 • Ilustracje, tablice i wykresy należy załączać w oddzielnych plikach w formatach .jpg, .tiff lub Coreldraw (w rozdzielczości 300 dpi), a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca
 • Odpowiedzialność za cytowania i przedruk ilustracji ponosi autor
 • Formatowanie tekstu (kursywa, wcięcia akapitowe, podziały stron) powinno być ograniczone do minimum
 • Przypisy lub bibliografię prosimy formułować według następujących zasad:

b i b l i o g r a f i a (w porządku alfabetycznym)

Kmita J.: Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2007.
Kalaga W.: Twarz, maska, fasada. „Kultura współczesna” 3/49: 2006. ss.15-34.
Kulturowa teoria literatury. M.P.Markowski, R.Nycz (red.) Kraków: Universitas 2010.
Łebkowska A.: Narracja. [w:] Kulturowa teoria literatury, M.P.Markowski, R.Nycz (red.) Kraków: Universitas 2010, ss. 181-215.

p r z y p i s y (u dołu strony)

M. Jay, Nowoczesne władze wzroku, przeł. M.Kwiek, w: Przestrzeń, filozofia i architektura, red. E.Rewers, Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora 1999, s.80
J. Szacki, Historia myśli społecznej, Warszawa: PWN 1981, s. 113.
J. Szacki, Historia myśli społecznej, cyt. wyd. s. 233.
Tamże, s. 255.
Hanson K.H., The Language of the Banquet: Reconsidering Paolo Veronese’s “Wedding at Cana”, http://www.rochester.edu/in_visible_culture/Issue_14/hanson/index.html (2010-06-20)

 • Nadsyłane teksty będą recenzowane
 • Autorzy otrzymują 1 egz. autorski Studiów Kulturoznawczych
 • Autorów prosimy o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami
 • Tych, którzy nadsyłają artykuły prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) oraz wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.
powrót

Zapowiedź

Apoktyficzność - świętokradztwo - panmitologizm

Pierwsza część proponowanego numeru będzie obejmować omówienie tytułowych zagadnień, a także próby ustalenia, w jakim kierunku powinien zmierzać kulturoznawczy namysł nad artystycznym, choć nie tylko, używaniem aktów i działań kulturowych - zarówno z zakresu sztuki i literatury, jak i komiksu, nowych mediów czy wzornictwa - które nie tylko stanowią przykład współczesnej apokryficzności, ale też, jako takie, stawiają pytania o status obrazów, symboli i tekstów religijnych we współczesnej kulturze.

powrót

Kontakt

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko*

adres e-mail*

temat*

treść wiadomości*

* | pola wymagane

Dojazd

Mapa

Adres

Instytut Kulturoznawstwa UAM
60-568 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 89A

Telefon: +48 (61) 829 21 05
Email: studiakulturoznawcze@gmail.com

Redakcja

Redaktor naczelna dr Magdalena Kamińska

Sekretarz redakcji - dr Tomasz Żaglewski

Dystrybucja

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Informacje na temat możliwości zakupu wysyłkowego Studiów Kulturoznawczych >>

Księgarnie

Poznańska Księgarnia Akademicka, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Księgarnia Uniwersytecka WNS, ul. Szamarzewskiego 89 D, 60-569 Poznań

powrót
strony internetowe, differentiau, headbody, poznan