Aktualności

studia kulturoznawcze

[2(6)/2014] Apokryficzność, świętokradztwo, panmitologizm

Najnowszy numer „Studiów Kulturoznawczych” poświęcony jest apokryficzności, profanacji i skandalowi religijnemu. Jest to problematyka domagająca się skrupulatnego, analitycznego i interdyscyplinarnego oglądu nie tylko przez wzgląd na niesłabnącą popularność i intensywną obecność w kulturze zjawisk z pogranicza bluźnierstwa, herezji czy desakralizacji, ale także z uwagi na złożoność i problematyczność społecznego ich odbioru. Kulturoznawczy namysł nad tymi zagadnieniami jest również dlatego cenny poznawczo, że analizować pozwala rozmaite, złożone i nad wyraz szerokie mechanizmy wewnątrzkulturowe, dla których nieortodoksyjne wykorzystywanie kanonicznych treści stanowi jedynie exemplum.

 

 

powrót

Seria wydawnicza

Image

Seria wydawnicza

Zapraszamy do lektury „Studiów Kulturoznawczych” w nowej edycji. Ukazująca się od 1995 r. seria wydawnicza Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu zawierała teksty teoretyczne, analizy i rozmowy znanych badaczy, którzy podejmowali problemy wyznaczające kierunki myślenia w badaniach kulturoznawczych, a jednocześnie prezentowała polskiemu czytelnikowi problemy obecne w refleksji światowej. Do dzisiaj tomy te są poszukiwane zarówno przez studentów, jak i dojrzałych badaczy. Przekształcając „Studia Kulturoznawcze” w regularnie ukazujące się czasopismo, chcemy kontynuować znakomitą tradycję serii.

ISSN: 2084-2988

Rada naukowa czasopisma

 • prof. dr hab. Jacek Sójka
 • prof. dr hab. Wojciech Chyła
 • prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
 • prof. dr hab. Jan Grad
 • prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
 • prof. dr hab. Ewa Rewers
 • dr hab. Marianna Michałowska
 • dr Magdalena Kamińska (redaktorka naczelna)
 • dr Tomasz Żaglewski (sekretarz redakcji)
powrót

dla Autorów

Zapraszamy do zapoznania się z listą praktycznych informacji dla autorów tekstów publikowanych w Studiach Kulturoznawczych. Przestrzeganie ich zapewni nam miłą i efektywną współpracę.

 • W Studiach Kulturoznawczych publikowane są zarówno artykuły jak i recenzje
 • Przyjmujemy wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane, o objętości około 1 arkusza wydawniczego
 • Tekst powinien być złożony w 1 egz. na papierze formatu A4 i w formie elektronicznej (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linii odstępu, ciągła paginacja)
 • Teksty należy przesyłać mailowo, w formacie .doc lub .rtf w wersji dla Windows XP na adres studiakulturoznawcze@gmail.com
 • Ilustracje, tablice i wykresy należy załączać w oddzielnych plikach w formatach .jpg, .tiff lub Coreldraw (w rozdzielczości 300 dpi), a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca
 • Odpowiedzialność za cytowania i przedruk ilustracji ponosi autor
 • Formatowanie tekstu (kursywa, wcięcia akapitowe, podziały stron) powinno być ograniczone do minimum
 • Przypisy lub bibliografię prosimy formułować według następujących zasad:

b i b l i o g r a f i a (w porządku alfabetycznym)

Kmita J.: Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2007.
Kalaga W.: Twarz, maska, fasada. „Kultura współczesna” 3/49: 2006. ss.15-34.
Kulturowa teoria literatury. M.P.Markowski, R.Nycz (red.) Kraków: Universitas 2010.
Łebkowska A.: Narracja. [w:] Kulturowa teoria literatury, M.P.Markowski, R.Nycz (red.) Kraków: Universitas 2010, ss. 181-215.

p r z y p i s y (u dołu strony)

M. Jay, Nowoczesne władze wzroku, przeł. M.Kwiek, w: Przestrzeń, filozofia i architektura, red. E.Rewers, Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora 1999, s.80
J. Szacki, Historia myśli społecznej, Warszawa: PWN 1981, s. 113.
J. Szacki, Historia myśli społecznej, cyt. wyd. s. 233.
Tamże, s. 255.
Hanson K.H., The Language of the Banquet: Reconsidering Paolo Veronese’s “Wedding at Cana”, http://www.rochester.edu/in_visible_culture/Issue_14/hanson/index.html (2010-06-20)

 • Nadsyłane teksty będą recenzowane
 • Autorzy otrzymują 1 egz. autorski Studiów Kulturoznawczych
 • Autorów prosimy o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami
 • Tych, którzy nadsyłają artykuły prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) oraz wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.
powrót

Zapowiedź

Współczesna recepcja myśli Ch. S. Peirce'a

Kolejny numer „Studiów Kulturoznawczych” będzie poświęcony współczesnym odczytaniom i rozwinięciom koncepcji Charlesa Sandersa Peirce`a (1839-1914). Był on wybitnym amerykańskim filozofem, logikiem, fundatorem tak zwanej amerykańskiej linii semiotyki i twórcą – rozpropagowanego przez jego przyjaciela Williama Jamesa (1842-1910) – pragmatyzmu. Pragmatyczna teoria prawdy zakłada, że nie praca rozumu preparującego czyste idee, lecz użyteczność stanowi najważniejsze kryterium prawdziwości sądów i pojęć. Peirce oparł swoją koncepcję znaku na pojęciu triady. Nobilitując odniesienie przedmiotowe i włączając przedmiot w relacje wewnątrzznakowe zapoczątkował całkowicie nowe myślenie o znakach. Zwrócił także uwagę na procesualność sensu i na każdy typ znaku, przyjmując, że „nieautentyczność” znaków nie świadczy o ich małej wadze. Posługiwanie się znakami to niewątpliwie najważniejsza ludzka sprawność, a jej kumulacja to nawyk – najwyższe kryterium myślenia. Jest to umiejętność posługiwania się znakami odnajdująca prawo i konieczność takiej, a nie innej interpretacji, czyli mediacji między znakami, a często między bardzo odległymi dziedzinami wiedzy. Peirce próbował zachęcać swoich czytelników do myślenia na wszystkie możliwe sposoby, w tym również perswazją i porównaniem do zwierząt, które również się uczą, lecz nigdy nie osiągają poziomu nawyków osiąganego przez ludzi. „Nawyki” można wykorzystać w tak wielu dziedzinach życia, że można założyć, iż „pragmatyczna” zachęta do myślenia nigdy się nie zdezaktualizuje. Najnowszy numer „Studiów Kulturoznawczych” będzie stanowić przegląd współczesnych odpowiedzi na ową zachętę.

powrót

Kontakt

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko*

adres e-mail*

temat*

treść wiadomości*

* | pola wymagane

Dojazd

Mapa

Adres

Instytut Kulturoznawstwa UAM
60-568 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 89A

Telefon: +48 (61) 829 21 05
Email: studiakulturoznawcze@gmail.com

Redakcja

Redaktor naczelna dr Magdalena Kamińska

Sekretarz redakcji - dr Tomasz Żaglewski

Dystrybucja

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Informacje na temat możliwości zakupu wysyłkowego Studiów Kulturoznawczych >>

Księgarnie

Poznańska Księgarnia Akademicka, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Księgarnia Uniwersytecka WNS, ul. Szamarzewskiego 89 D, 60-569 Poznań

powrót
strony internetowe, differentiau, headbody, poznan