Aktualności

studia kulturoznawcze

[1(9)/2016] Critique of Culture. Its’ Essence and its’ Forms. Krytyka kultury. Jej istota i formy

Krytyka kultury – zjawisko charakterystyczne dla cywilizacji europejskiej od czasów Sokratesa – jest w dobie postmodernistycznego relatywizmu często dyskredytowana jako znajdująca podstawę (uzasadnienie) jedynie w odrzucanych obecnie mocnych, metafizycznych narracjach. Teoretyków uprawiających krytykę kultury – nawet tej rangi co E. Husserl, G. Simmel czy M. Heidegger – oskarża się o brak rozumienia czasów, w których żyją, i niesłuszne atakowanie „racjonalności tego, co jest” ze swych konserwatywnych pozycji. Wbrew temu wydaje się, iż krytykę kultury można (i należy) uprawiać także poza opozycją metafizyki postępu („żelaznych praw historii”) i całkowitego relatywizmu. Zmienia się jednak jej uzasadnienie, co wpływa także na zmianę form, w których się taka krytyka przejawia. Ważny głos w tej kwestii sformułował na przykład poznański kulturolog Florian Znaniecki. Kolejny – trójjęzyczny – tom „Studiów Kulturoznawczych” będzie stanowić zbiorów wypowiedzi na ten temat. Jego autorzy to filozofowie kultury i kulturoznawcy z dwóch środowisk: poznańskiego (m.in. J. Tyszka, A. Przyłębski, M. Michałowska, Ł. Czajka) i kilońskiego (m.in. D. Westerkamp, Ch. Blaettler, H. Ott).

Czytaj w ISSUU.COM

 

 

powrót

Seria wydawnicza

Image

Seria wydawnicza

Zapraszamy do lektury „Studiów Kulturoznawczych” w nowej edycji. Ukazująca się od 1995 r. seria wydawnicza Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu zawierała teksty teoretyczne, analizy i rozmowy znanych badaczy, którzy podejmowali problemy wyznaczające kierunki myślenia w badaniach kulturoznawczych, a jednocześnie prezentowała polskiemu czytelnikowi problemy obecne w refleksji światowej. Do dzisiaj tomy te są poszukiwane zarówno przez studentów, jak i dojrzałych badaczy. Przekształcając „Studia Kulturoznawcze” w regularnie ukazujące się czasopismo, chcemy kontynuować znakomitą tradycję serii.

ISSN: 2084-2988

Rada naukowa czasopisma

 • prof. dr hab. Jacek Sójka
 • prof. dr hab. Wojciech Chyła
 • prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
 • prof. dr hab. Jan Grad
 • prof. dr hab. Anna Grzegorczyk
 • prof. dr hab. Ewa Rewers
 • dr hab. Marianna Michałowska
 • dr Magdalena Kamińska (redaktorka naczelna)
 • dr Tomasz Żaglewski (sekretarz redakcji)
powrót

dla Autorów

Zapraszamy do zapoznania się z listą praktycznych informacji dla autorów tekstów publikowanych w Studiach Kulturoznawczych. Przestrzeganie ich zapewni nam miłą i efektywną współpracę.

 • W Studiach Kulturoznawczych publikowane są zarówno artykuły jak i recenzje
 • Przyjmujemy wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane, o objętości około 1 arkusza wydawniczego
 • Tekst powinien być złożony w 1 egz. na papierze formatu A4 i w formie elektronicznej (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linii odstępu, ciągła paginacja)
 • Teksty należy przesyłać mailowo, w formacie .doc lub .rtf w wersji dla Windows XP na adres studiakulturoznawcze@gmail.com
 • Ilustracje, tablice i wykresy należy załączać w oddzielnych plikach w formatach .jpg, .tiff lub Coreldraw (w rozdzielczości 300 dpi), a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca
 • Odpowiedzialność za cytowania i przedruk ilustracji ponosi autor
 • Formatowanie tekstu (kursywa, wcięcia akapitowe, podziały stron) powinno być ograniczone do minimum
 • Przypisy lub bibliografię prosimy formułować według następujących zasad:

b i b l i o g r a f i a (w porządku alfabetycznym)

Kmita J.: Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2007.
Kalaga W.: Twarz, maska, fasada. „Kultura współczesna” 3/49: 2006. ss.15-34.
Kulturowa teoria literatury. M.P.Markowski, R.Nycz (red.) Kraków: Universitas 2010.
Łebkowska A.: Narracja. [w:] Kulturowa teoria literatury, M.P.Markowski, R.Nycz (red.) Kraków: Universitas 2010, ss. 181-215.

p r z y p i s y (u dołu strony)

M. Jay, Nowoczesne władze wzroku, przeł. M.Kwiek, w: Przestrzeń, filozofia i architektura, red. E.Rewers, Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora 1999, s.80
J. Szacki, Historia myśli społecznej, Warszawa: PWN 1981, s. 113.
J. Szacki, Historia myśli społecznej, cyt. wyd. s. 233.
Tamże, s. 255.
Hanson K.H., The Language of the Banquet: Reconsidering Paolo Veronese’s “Wedding at Cana”, http://www.rochester.edu/in_visible_culture/Issue_14/hanson/index.html (2010-06-20)

 • Nadsyłane teksty będą recenzowane
 • Autorzy otrzymują 1 egz. autorski Studiów Kulturoznawczych
 • Autorów prosimy o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami
 • Tych, którzy nadsyłają artykuły prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim i angielskim (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) oraz wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.
powrót

Recenzenci

Procedura recenzowania

Po otrzymaniu artykułu przez Redakcję wiadomość informująca o rozpoczęciu procedury publikacji zostaje przesłana do Autora drogą mailową. Wszelkie dalsze uzgodnienia i konsultacje między Redakcją, Recenzentem i Autorem odbywać się będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową procedurę recenzowania – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście etapu recenzji wewnętrznej (redakcyjnej) oznacza zakwalifikowanie tekstów do wejścia w zasadniczy proces recenzji, czyli do przesłania ich do recenzentów zewnętrznych.

Po uzyskaniu recenzji zewnętrznej Autor pracy zostajeprzez Redakcję poinformowany o jej wyniku i otrzymuje treść recenzji w formie pisemnej z jednoznacznie sformułowanym wnioskiem co do przyjęcia lub odrzucenia artykułu. W przypadku obecności w recenzji uwag krytycznych Autor powinien wprowadzić do tekstu sugerowane poprawki. Artykuł zostaje przyjęty do publikacji po wprowadzeniu doń postulowanych przez Recenzentów zmian i uzyskaniu ostatecznej pozytywnej recenzji.Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w tekściedrobnych poprawek edycyjnych oraz językowych bez porozumienia z autorem.

Redakcja dokłada wszelkich starań, by Recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by Recenzent i Autor recenzowanego tekstu nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej.Podczas procedury recenzyjnej zachowywane są zasady poufności i anonimowości.

Powyższa procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Formularz recenzji

Prawa autorskie

Czasopismo naukowe „Studia Kulturoznawcze” oraz wszystkie zamieszczone w nim materiały są powszechnie dostępne i mogą być wykorzystywane do celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnychbez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Autorów i Redakcji. Nadesłanie artykułu do publikacji traktowane jest jako zgoda Autora na udostępnienie swojej pracy i informacji w niej zawartych do powyżej wymienionych celów.W takich przypadkach należyjedynie wskazać źródło, z którego zaczerpnięte zostały informacje.Pobieranie opłat za dostęp do materiałów zawartych w naszym piśmie lub ograniczanie do niego dostępu jest zabronione.

Przesyłane do Redakcji teksty muszą stanowić oryginalne prace, uprzednio nigdzie nie publikowane i nie przedkładane innym redakcjom lub wydawcom. Autorzy nadsyłanych artykułów ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich. Publikacja materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwa pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wyższego w celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guestauthorshipudział wszelkich osób, które przyczyniły się w jakikolwiek sposób do powstania artykułu, a nie zostały jednoznacznie określone jako jego współautorzy, powinien być uwzględniony i jasno określony w publikacji. Praktyki ghostwriting oraz guestauthorship są przejawem nierzetelności naukowej, zatemwykryte przez Redakcję przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających Autorów. Autorzy zgłaszanych prac są zobowiązani dozadeklarowaniawkładu każdego z nich w powstanie publikacji wraz z podaniem afiliacji oraz kontrybucji (informacji o tym, kto jest autorem wkładu koncepcyjnego). Główną odpowiedzialność za prawdziwość tych danych ponosi Autor zgłaszający pracę.

Lista recenzentów

rok 2011

 • Prof. dr hab. Michał Błażejewski
  Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Kazimierz Braun
  Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo
 • Prof. dr hab. Leszek Brogowski
  Uniwersytet Górnej Bretanii w Rennes 2
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie

rok 2012

 • Prof. dr hab. Kazimierz Braun
  Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie
 • Dr hab. Maria Popczyk
  Uniwersytet Śląski
 • Dr Magdalena Kamińska
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

rok 2013

 • Prof. dr hab. Michał Błażejewski
  Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Kazimierz Braun
  Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo
 • Prof. dr hab. Leszek Brogowski
  Uniwersytet Górnej Bretanii w Rennes 2
 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie
 • Prof. dr hab. Mikołaj Jazdon
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Katarzyna Thiel-Jańczuk
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

rok 2014

 • Prof. dr hab. Ewa Kosowska
  Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Sławomir Magala
  Uniwersytet im. Erazma w Rotterdamie
 • Prof. dr hab. Renata Rogozińska
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Dr hab. Dariusz Brzostek
  Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • Dr Radosław Bomba
  Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Karolina Golinowska
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Dr Marcin Jewdokimow
  Uniwersytet im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Magdalena Kamińska
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Marta Kosińska
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Dorota Muszytowska
  Uniwersytet im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Piotr Pławuszewski
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Olga Urban
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Ewa Wójtowicz
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

rok 2015

 • Dr hab. Janina Buczkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr Hubert Kowalski (Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Paweł Sitkiewicz (Uniwersytet Gdański)
 • dr Radosław Bomba (Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Leszek Zinkow (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • dr Karolina Sikorska.
powrót

Zapowiedź

Studia Kulturoznawcze nr 2 (10) 2016 – Fabularyzacja życia

Tytułową „fabularyzację życia” rozumieć należy jako cykl uformowań „życie – zapis – gra – życie – zapis – gra – życie itd.”. W dziesiątym numerze „Studiów Kulturoznawczych” przedmiotem refleksji będzie życie pojęte zarówno jako opowieść zapisana (literatura, biografie, autobiografie, również blogi), jak i jako opowieść zapisana i odegrana (realizacje filmowe i teatralne jako nośniki „historii życia”, aktorskie wcielenie jednych ludzi w drugich), a także jako opowieść zapisana, odegrana i ponownie wcielona w życie (filozofia życia i filozofie życiowe oparte na strukturze fabularnej oraz realizowane w tym zakresie schematy).

Jak formujemy fabułę swojego i cudzego życia? Czy ludzie, swobodnie planując swoją biografię, wybierają podświadomie zasady poetyki Arystotelesa? Czy to właśnie jest podstawowy model porządku zdarzeń? A może są inne modele? Obok kategorii Arystotelesa odniesionych do fabuły wiele miejsca w numerze zostanie poświęcone teorii kompetencji biograficznej autorstwa polskiego psychologa Zbigniewa Pietrasińskiego. Jego zdaniem w trakcie rozwoju zyskujemy kompetencję biograficzną – szczególne narzędzie łączące wiedzę, samowiedzę, autokreację, poczucie własnej wartości w perspektywie życiowej. Można postawić wiele pytań dotyczących tak sformułowanego tematu. Na czym polega wolność autokreacji? Jak opowiedzieć biografię kogoś innego? Autorów interesować też będzie problematyka przemocy kulturowej, która utrwala wzorce biografii, preferuje określone fabuły dotyczące zawodów, wieku, płci itd. Spróbują oni zlokalizować najważniejsze problemy z przedstawieniem własnego życia, do którego jesteśmy przez współczesną kulturę zmuszani, choć jest to coraz trudniejsze do wykonania. Czy kategoria „czasu wolnego” nie ma tu przypadkiem decydującego znaczenia? Czy i jak ludzie współcześni (starsi i młodsi) planują swoją biografię? Na te i inne pytania powiązane z tematem fabularyzacji życia postarają się odpowiedzieć autorzy tekstów zawartych w tym numerze.

powrót

Kontakt

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko*

adres e-mail*

temat*

treść wiadomości*

* | pola wymagane

Dojazd

Mapa

Adres

Instytut Kulturoznawstwa UAM
60-568 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 89A

Telefon: +48 (61) 829 21 05
Email: studiakulturoznawcze@gmail.com

Redakcja

Redaktor naczelna dr Magdalena Kamińska

Sekretarz redakcji - dr Tomasz Żaglewski

Dystrybucja

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Informacje na temat możliwości zakupu wysyłkowego Studiów Kulturoznawczych >>

Księgarnie

Poznańska Księgarnia Akademicka
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Księgarnia Uniwersytecka WNS
ul. Szamarzewskiego 89 D, 60-569 Poznań

powrót
strony internetowe, differentiau, headbody, poznan